Cookies help us deliver our services. This page provides all possible translations of the word cement in the Tamil language. ment Would you like to know how to translate cement to Tamil? A cement of solder of seeds and alum, used by gold or silver smiths, . Bond of union; that which unites firmly, as persons in It's a very simple & easy. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: A Mortar, cement, . Cement: ஒருவகைக் காரை, சிமிட்டி. Tamil meaning of Cement is as below... Cement : பசை மண் சீமைக்காரை சாந்து பொருள்களை ஒட்டவைப்பதற்காக மென்பதமாகப் … use & enjoy.... Cinchonism Ceremony Contiguous Contextual Canful Close Cart Chip-shot Cut-off Chasuble Contingency Curvilineal, Curvilinear Countershaft Compounder Commissioner Crupper Chalaza Complex Instruction Set Computer Clot Calcinism Cemented Steel Cramp-bone Chloroplast கலப்பது, ஸ்டீல் கம்பிகளை கட்டுவது, டைல்ஸ் போடுவது மற்றும் அதுபோன்ற மற்ற அநேக வேலைகளை செய்ய உதவினோம். (uncountable) A powdered substance that develops strong adhesive properties when mixed with water. (uncountable) The paste-like substance resulting from mixing such a powder with water. Any substance used for making bodies adhere to each other, as mortar, glue, etc. சிமெண்ட் noun: Cimeṇṭ cement: சிமிட்டி: Cimiṭṭi cement: Find more words! Gum, glue, cement, . Cimeṇṭ. A building material made by mixing lime, cement, or plaster of Paris, with sand, water, and sometimes other materials; -- used in masonry for joining stones, bricks, etc., also for plastering, and in other ways. In The Legacy of Rome, Professor Ernest Barker wrote: “The deification of the [Roman] emperor, and the allegiance which he receives in virtue of his divinity, are obviously the foundation, or at any rate the, ரோமின் மரபுரிமை பண்பு (The Legacy of Rome) என்பதில் பேராசிரியர் எர்னஸ்ட் பார்க்கர் எழுதினார்: “[ரோம] பேரரசர் தெய்வத்தன்மையுள்ளவராக ஆக்கப்பட்டிருப்பதும், அவருடைய தெய்வீகத்தன்மையினால் அவர் பெறுகிற பற்றுறுதியும், தெளிவாகவே அந்தப் போரரசின் அஸ்திவாரமாக அல்லது எப்படியும் பிணைப்பாக இருக்கின்றன.”, a Christian’s resolve to keep integrity is God’s promise of a time when “no resident. Thanks to the rose, new friendships have been established and, , strained relationships have been restored, and many a. Tamil. To unite or cause to adhere by means of a cement. 5. Painchudhai (பைஞ்சுதை) , 2. and lime, for making mortar which will harden under water. ஒரு கிறிஸ்தவனின் தீர்மானத்தைப் பலப்படுத்துவது, ‘வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நகரவாசிகள் சொல்லாமலிருக்கும்’ ஒரு காலத்தைப் பற்றிய கடவுளுடைய வாக்குறுதியாகும். Cement: ஒருவகைக் காரை,ஒருவகைக் காரை,சிமிட்டி,சிமிட்டி. English. More Tamil words for cement. ஜிம்பாப்வியிலுள்ள சகோதரிகளைப் போலவே, சகோதரிகளாக நாங்களும். Fra grant ointment, perfumery, . All these proteins are “the cell’s equivalent of posts, beams, plywood. 2. 3. எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள், ஆட்டோமொபைல் தொழிற்சாலைகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், ஸ்டீல் தொழிற்சாலைகள், தொழிற்சாலைகள் போன்ற தொழில்துறை நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேறும் கேசோலின் புகையோ, மற்ற. சிமெண்ட் . The layer of bone investing the root and neck of a tooth; Glue, paste, cement, . any material with strong adhesive properties. Cement definition Noun. cement tamil meaning. Pasunchudhai (பசுஞ்சுதை), 3. Transitive verb. Write your word as a english and click to search button for the meaning of TAMIL language. 5:14) இதனால், நம் சகோதரர்களுடன் உள்ள நம் பாசப் பிணைப்பு பலப்படும். Jump to navigation Jump to search. Quality: Excellent. A dry powder made from silica, alumina, lime, iron oxide, and magnesia which hardens when mixed with water; used as an ingredient in concrete. Even though many other building materials besides, were in short supply, we substituted and improvised and, உட்பட பல கட்டடப் பொருட்கள் கிடைப்பது ரொம்ப கஷ்டமாயிருந்தாலும், அவற்றிற்குப் பதிலாக கையில் கிடைத்த வேறு பொருட்களைப் பயன்படுத்தி ஒருவழியாக, “I remember a young island brother who carried two to three bags of, நியூஸிலாந்திலிருந்து வந்த ஒரு சாட்சி சொல்கிறார்: “இந்தத் தீவைச் சேர்ந்த இளம் சகோதரர், ஒரே நேரத்தில் இரண்டு மூன்று. Solder, a me tallic cement said to consist of nine salts, . PasaiMann (பசைமண்), 7. இதற்கு காரணமான மாசுப்பொருட்களாக தோன்றுகிறது. 4. A mixture, . To become cemented or firmly united; to cohere. Reference: Anonymous. முதற்கொண்டே குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையில் ஒரு பலமான பாசப்பிணைப்பு உருவாகிறது. -- called also cementum. 1.1 பலுக்கல்; 1.2 பெயர்ச்சொல்; 1.3 விளக்கம்; ஆங்கிலம் [தொகு] பலுக Cement : ஒருவகைக் காரை,ஒருவகைக் காரை,சிமிட்டி,சிமிட்டி. Stickiness, tenacity, ropiness, adhesiveness, . Tamil Lexicon: Definition of "Mortar" en These expensive, impractical “white elephants” litter the economic landscape of poorer countries: luxurious airports from which planes only rarely depart, a state-of-the-art bakery that can’t produce bread for lack of flour, a gigantic cement factory that constantly breaks down for lack of maintenance. cement translation in English-Tamil dictionary. 1 ஆங்கிலம். as mortar, glue, etc. Seemaikkaarai (சீமக்காரை ), 6. கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து. A young elephant, . இடையிலான அன்பின் கட்டில் இணைக்கப்பட்டவர்களாக அதற்கு அனலான முறையில் பிரதிபலித்தனர். How to say cement in Tamil What's the Tamil word for cement? office in the capital, Maputo; sacks were sent by air, taken to the. ஏனெனில் நாம் நம் சத்துருவின்பேரில் பழிவாங்கினால், அவனுடைய மனப்பான்மையை நாம் கடினப்படுத்தி அவனுக்கும் நமக்கும் இடையேயுள்ள பகைமையை நிலையானதாக்குகிறோம். Tamil Dictionary definitions for Cement. any of various materials used by dentists to fill cavities in teeth, a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay; used with water and sand or gravel to make concrete and mortar, a specialized bony substance covering the root of a tooth, concrete pavement is sometimes referred to as cement; "they stood on the grey cement beside the pool", something that hardens to act as adhesive material, make fast as if with cement; "We cemented our friendship". 2. Here's a list of translations. a bond of love between them and the apostle. பொருளடக்கம் . A chamber lamp or light. தலைநகர் மபூடோவிலிருக்கும் உவாட்ச் டவர் சொஸைட்டியின் கிளை அலுவலகத்துக்குச் சகோதரர் செய்தி தெரிவித்தனர்; For instance, infatuated teenagers should take their time before deciding to, உதாரணமாக, மோக வலைக்குள் கிடக்கும் பருவ வயதினர் சட்டுபுட்டென்று கல்யாணம். நம் உறவை பலப்படுத்தும், கடும் சோதனைகளை சந்திக்க நம்மை தயார்படுத்தும். The paste-like substance resulting from mixing such a powder with water, or the rock-like substance that forms when it dries.