6.4. Wanneer je een review geeft wordt deze aan andere gebruikers getoond. Voor meer informatie lees onze privacy verklaring. Onze website vertoont algemene advertenties. Door Boodschappen.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Vind je dit een goed recept? Het invullen van de gebruikersnaam is verplicht. Een vinkje zetten is daarvoor genoeg. De gekozen wachtwoorden moeten overeen komen. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd. 4.6. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. You can do it while the pasta cooks. Available for everyone, funded by readers. Bak hierin de spekblokjes knapperig uit. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen. Uw account Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Boodschappen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Superunie gevestigd is. Wil jij ook de Boodschappen-nieuwsbrief ontvangen? 3.2. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is); informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; voor commerciële doeleinden in te zetten; en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette. 4.2. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Stir in the basil sauce, toss everything gently together then divide between 2 shallow bowls. Indien naar het oordeel van Superunie hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Superunie of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Superunie gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast. Superunie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ja, stuur mij de Boodschappen-nieuwsbrief. Kook de pasta in ruim water beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pesto simply … Industrieweg 22 B Weet je je wachtwoord niet meer dan kun je een nieuw wachtwoord opvragen. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Superunie schriftelijk zijn aanvaard. Artikel 2. Begin met de pesto. Met een eigen Boodschappen account heb je de volgende voordelen: Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in of gebruik Facebook om in te loggen op boodschappen.nl. I often incorporate a few leaves of mint with the basil, or even some leaves of wild garlic. 2.4. Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.